Spis treści:

§ 1. [Postanowienia ogólne]

§ 2. [Rejestracja użytkownika]

§ 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]

§ 4. [Obowiązki informacyjne wobec konsumenta]

§ 5. [Płatność]

§ 6. [Dostarczenie towaru]

§ 7. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem]

§ 8. [Reklamacje]

§ 9. [Gwarancja i serwis]

§ 10. [Ochrona danych osobowych]

§ 11. [Postanowienia końcowe]

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1. Regulamin sklepu internetowego (dalej zwany Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego (zwany dalej Sklepem) prowadzonego pod nazwą anwicar.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu przezanwicar.pl (zwany dalej Sprzedawcą) z nabywcami.

2. Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Nabywcą.

3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę działającego pod firmą

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

Anwicar Renata Frączek

ul. Marii Konopnickiej 204

42-260 Kamienica Polska

nip: 5732323455

4. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym: anwicar.pl

§ 2. [Rejestracja użytkownika]

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowa rejestracja Nabywcy a w szczególności, ale nie wyłącznie, prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego.

2. W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym nabywca powinien podać swoje następujące dane:

Dane osobowe:

– Imię i nazwisko;

– Adres E-mail

– W przypadku zakupu przez firmę dodatkowo:

Nazwa firmy, Nip

Dane teleadresowe osoby rejestrującej:

– Ulica, Dom/Lokalu

– Kod pocztowy, Miejscowość;

– Województwo

– Telefon

– Kraj

Twoje Hasło

– Hasło

– Potwierdzenie hasła

3. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji zostanie wysłany mail z prośbą o aktywację konta. Aby aktywować konto należy kliknąć w link podany w wiadomości wysłanej na e-mail podany przy rejestracji a następnie wpisać unikalny identyfikator.

4. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.


§ 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]

1.  W celu złożenia zamówienia Nabywca powinien określić towar (Produkt), który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego koszyka.

2. W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka towaru. Następnie należy wybrać formę przesyłki oraz formę płatności. Dostępne formy płatności zostały opisane w § 5. Jeżeli wysyłka zamówienia ma być zrealizowana na inny adres należy zaznaczyć odpowiednią opcję i uzupełnić dane adresowe.

3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez nabywcę funkcji „zamów i zapłać” dostępnej na dole strony.

4. Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do Nabywcy na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.

W potwierdzeniu znajdują się informacje o:

– Nazwach towarów, ich ilości oraz cenie;

– Sposobie dostawy oraz jej kosztach;

– Aktualnym statusie zamówienia

5. Przekazanie zamówienia do realizacji, to jest w celu dostarczenia towaru Nabywcy, następuje w ciągu jednego dnia roboczego od momentu dokonania płatności przy płatności przelewem bankowym, autoryzacji płatności kartą kredytową, złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze towaru z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Do momentu przekazania zamówienia do realizacji, Nabywca może zmienić dane teleadresowe bądź anulować zamówienie. Po tym terminie zmiana lub anulowanie zamówienia jest niemożliwe, przy czym nie narusza to prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Przekazanie towaru do realizacji może opóźnić się z następujących powodów:

– Braku towaru w magazynie;

– Konieczności przygotowania towaru do wydania w związku z jego charakterystyka użytkową

– Błędu systemu komputerowego.

8. W wypadku określonym w ust. 7 Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Nabywcę o przewidywanym terminie opóźnienia realizacji transakcji za pomocą poczty email lub tel. kontaktowego.

9. W wypadku, gdy towar przestanie być dostępny na rynku, Sprzedawca poinformuje niezwłoczne Nabywcę o tym fakcie. Nabywcy przysługuje w tym wypadku uprawnienie do zmiany zamawianego towaru lub anulowania zamówienia.

§ 4. [Obowiązki informacyjne wobec konsumenta]

Wykonując obowiązki informacyjne Sprzedawcy, wynikające z art. 12 ust. 1 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Nabywcę, będącego konsumentem woli związania się umową na odległość, Sprzedawca informuje, iż:

1. Główne cechy świadczenia Sprzedawcy, w szczególności jego przedmiot określone są każdorazowo w opisie produktu oferowanego przez Sprzedawcę. Powyższa informacja znajduje się w zakładce „Opis produktu” na stronie internetowej Sprzedawcy. Przedmiotem zawieranej umowy jest rzecz ruchoma, określona szczegółowo w ww. opisie produktu. Zamówienia składane są za pomocą strony internetowej Sprzedawcy. Porozumiewanie pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem odbywa się drogą elektroniczną lub telefonicznie.

2. Dane identyfikujące Sprzedawcę to:

Anwicar Renata Frączek

ul. Marii Konopnickiej 204

42-260 Kamienica Polska

nip: 5732323455

3. Adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy to: ul. Parkowa 38, 98-420 Sokolniki ; adres poczty elektronicznej Sprzedawcy to: firmaanwicar@gmail.com ; numer telefonu do kontaktu:797086682

4. Reklamacje mogą być składane przez konsumenta na adres wskazany w ust. 3 powyżej.

5. Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie i usługi pocztowe podawana jest każdorazowo w opisie produktu, znajdującym się na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w osobnej informacji, wyświetlanej przed ostateczną akceptacją i złożeniem zamówienia.

6. Z uwagi na fakt, iż środkiem porozumiewania się na odległość stosowanym przez Sprzedawcę w celu złożenia i przyjęcia zamówienia jest sieć Internet, konsument ponosi koszty wykorzystania tego środka we własnym zakresie, ustalonym indywidualnie z operatorem.

7. Termin zapłaty ceny oraz pozostałych kosztów zakupu wynosi 1 dzień licząc od złożenia zamówienia. W przypadku płatności za pobraniem, cena oraz koszty zakupu płatna jest przy odbiorze produktu. Dopuszczony przez Sprzedawcę sposób zapłaty określono w § 5 ust. 1 Regulaminu.

8. Sprzedawca spełnia swoje świadczenie poprzez wysłanie zamówionego produktu na adres wskazany przez konsumenta niezwłocznie po otrzymaniu płatności, chyba że konsument wybrał płatność przy odbiorze produktu. Wówczas zamówiony produkt wysyłany jest niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Czas dostarczenia towaru do nabywcy od dnia przekazania towaru do realizacji wynosi około dwóch dni roboczych z wyjątkiem produktów przy których znajduje się prośba o kontakt w celu potwierdzenia dostępności produktów. Nie może on być jednak dłuższy niż 21 dni. Procedura składania reklamacji przez konsumenta i jej rozpatrywania przez Sprzedawcę określona została w § 8 Regulaminu.

9. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolny sposób, w tym listownie oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w niniejszym paragrafie. Pełne pouczenie o prawie odstąpienia zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.

10. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy np. koszty przesyłki, kuriera lub dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy w inny sposób. Zwrot może nastąpić w dowolny sposób, z zastrzeżeniem zachowania obowiązującego terminu zwrotu. Z uwagi na gabaryty niektórych produktów, koszty zwrotu mogą przekraczać standardowo przyjęte stawki operatorów pocztowych. Szacunkowo koszty te nie powinny wynieść więcej niż 50 zł brutto przy nadaniu przesyłki za pomocą kuriera.

11. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w razie niezłożenia oświadczenia w 14 dniowym terminie, o którym mowa w ust. 9 powyżej oraz § 7 Regulaminu.

12. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy zgodnych z opisem umieszczonym na stronie.

13. Zasady udzielenia gwarancji określa § 9 Regulaminu. Gwarancja udzielana jest przez producenta, z wyłączeniem Sprzedawcy.

14. Sprzedawca nie stosuje, ani nie zobowiązał się do stosowania jakiegokolwiek Kodeksu Dobrych Praktyk.

15. Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta, wynikających z umowy tj. zobowiązania do zapłaty ceny wynosi 2 lata, który to okres stanowi termin przedawnienia roszczenia Sprzedawcy o zapłatę ceny, chyba, że od umowy odstąpiono lub zrezygnowano z realizacji zamówienia na mocy porozumienia pomiędzy Sprzedawcą i konsumentem. Niezależnie od tego, konsument zobowiązany jest do zapłaty ceny oraz innych kosztów w terminach określonych w Regulaminie.

16. Konsument nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, ani do udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.

17. Strony nie dokonują zapisu na sąd polubowny, ani na mediację. W razie powstania między Stronami sporu, Strony mogą na podstawie zgodnego porozumienia skorzystać z ww. form pozasądowego rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń.


§ 5. [Płatność]

1. Nabywca powinien dokonać zapłaty ceny za zamówione towary za pomocą następujących form płatności:

– Pobranie – płatność następuje przy odebraniu towaru od kuriera/listonosza, do rak kuriera/listonosza;

– Przelew – płatność następuje przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy NR KONTA: 90105011681000009211822359

– Płatność przy użyciu mechanizmu przelewy, płatność kartą.

2. Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru.

3. Koszt dostarczenia towaru zgodny jest z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu.

4. W przypadku, gdy nabywca wybrał jako sposób płatności przelew lub kartę płatniczą, Sprzedawca przekazuje towar kurierowi do realizacji zamówienia, tj. w celu dostarczenia go Nabywcy, po dokonaniu płatności przez Nabywcę i jej autoryzacji.

5. W przypadku, gdy nabywca nie dokonał płatności w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez odstąpienie od zawartej umowy. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dniu od upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym. Oświadczenie Sprzedawcy może być złożone również w formie wiadomości elektronicznej, przesłanej na adres podany przez Nabywcę.

§ 6. [Dostarczenie towaru]

1. Towar zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu rejestracyjnym jako adres odbioru.

2. Czas dostarczenia towaru do nabywcy od dnia przekazania towaru do realizacji wynosi ok dwóch dni roboczych z wyjątkiem produktów przy których znajduje się prośba o kontakt w celu potwierdzenia dostępności produktów. Nie może on być jednak dłuższy niż 21 dni.

3. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Dostawa towaru następuje wyłącznie w dni robocze.

5. Do odebrania towaru uprawniony jest Nabywca lub osoby przez niego upoważnione.

6. W przypadku, gdy przy odbiorze Nabywca stwierdzi uszkodzenia mechaniczne dostarczonego towaru wskazujące na jego uszkodzenie bądź niekompletność, Nabywca uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru.

7. Dla skuteczności odmowy przyjęcia towaru Nabywca powinien wypełnić stosowne dokumenty przewozowe, o których informację uzyska bezpośrednio od osoby dostarczającej towar. Nie wypełnienie tych dokumentów uważane będzie za przyjęcie towaru przez Nabywcę.

§ 7. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem – prawo odstąpienia od umowy]

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnie w Zamówieniu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Konsument może odstąpić od umowy również drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść samodzielnie, z uwzględnieniem § 4 ust. 10 Regulaminu.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

12. Produkt powinien zostać zwrócony nieuszkodzony, bez śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd oraz sprawny technicznie, kompletny oraz w oryginalnym opakowaniu.

13. W wyniku odstąpienia przez konsumenta od umowy, jest on zobowiązany do zwrotu towaru na własny koszt Sprzedawcy wraz z fakturą VAT wystawiona przez Sprzedawcę dla towaru, z zaznaczonym polem „zwrot”.

§ 8. [Reklamacje]

1. Reklamacje powinny być składane pisemnie, na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 4 Regulaminu.

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy określić:

a) na czym polega wada produktu;

b) kiedy wada została wykryta;

c) sugerowany sposób załatwienia reklamacji;

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych lub okradzenia przesyłki podczas transportu, jest sporządzenie protokołu niezgodności oraz natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie Sklepu anwicar.pl. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki i ewentualnym dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy przewozowej. Jeśli zawartość przesyłki nie byłaby zgodna z zamówieniem, kurier spisuje na życzenie odbiorcy protokół niezgodności oraz przyjmuje przesyłkę do zwrotu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Nabywcę, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Nabywca poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Nabywcy wydana w stanie niezupełnym.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

6. Jeżeli Produkt ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Jeżeli Nabywcą jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Nabywcę inny sposób zaspokojenia.

8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy (zamówienia), w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

9. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Po otrzymaniu reklamacji i zbadaniu jej zasadności, Sprzedawca udziela odpowiedzi w terminie 14 dni, licząc od jej doręczenia, informując, czy reklamacja została uwzględniona. Sprzedawca informuje Nabywcę o powodach nieuwzględnienia reklamacji. W razie konieczności, do oceny zasadności reklamacji może być przybrany rzeczoznawca. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Nabywca ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Nabywcy.

12. W przypadku zakupu produktów przez podmiot nie będący konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.

§ 9. [Gwarancja i serwis]

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

Przed odesłaniem wadliwego produktu prosimy wszystkich Klientów mających wątpliwości co do faktycznego uszkodzenia używanego urządzenia o kontakt tel. 797086682 anwicar.pl

Informujemy, że Sprzedawca nie jest podmiotem udzielającym lub realizującym jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne. Uszkodzone produkty należy wysłać na adres sprzedającego lub poprosić sprzedawcę o podanie adresu do wysyłki.

§ 10. [Ochrona danych osobowych]

1. Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim jest to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami.

2. Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych.

3. Danych osobowych Nabywcy, Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

4. Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawach konsumenta.

2. W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień Regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

3. Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie sklepu internetowego, w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Nabywcę.

4. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.